Haitariletku

BKO8200100 Haitariletku Ø 254 mm, 10 m
BKO8200200 Haitariletku Ø 305 mm, 10m